Cilj in namen študijskega programa

Cilj magistrskega študijskega programa Inženirsko oblikovanje izdelkov je premostitev razsežnosti med človekom in tehnologijo ter humanizacija tehničnega izobraževanja. Izobraziti želimo magistra inženirskega oblikovalca, ki bo pokrival celoten inženirski razvojni proces tako, da bo združil vse vidike razvoja izdelkov na vseh razvojnih stopnjah.

Zaradi temeljnih naravoslovnih znanj in poglobljenih strokovnih temeljev inženirskega oblikovanja izdelkov, ki jih bodo pridobili slušatelji in zaradi projektno zasnovanega dela, ki vzpodbuja kreativnost in inovativnost, bodo diplomati pridobili kakovosten in širok nabor kompetenc, ki jim bo omogočal prilagodljivost na trgu dela, konkurenčnost in s tem tudi odlične zaposlitvene možnosti.

Izpostavljene kompetence:

Oblikovanje in razvoj inovativnih izdelkov
Z oblikovalskimi metodami in pristopi je moč razvijati nove inovativne izdelke za zadovoljevanje potreb uporabnikov na podlagi uravnoteženja interesov med oblikovalcem kot uporabnikom, industrijo in družbo na podlagi oblikovalske teorije in prakse etičnih načel. Diplomanti pridobijo sposobnost načrtovanja, konstruiranja, modeliranja po principih dvo- in tro-dimenzionalnega oblikovanja, ter znanja s področij poznavanja in uporabe inženirskih materialov, optimiranja, ovrednotenja, upravljanja življenjskega cikla izdelka.

Kritičen pogled na oblikovani izdelek
Pridobljene kompetence diplomantom omogočajo razumeti in uporabljati metode kritične analize, sinteze s kritičnim vrednotenjem estetskih tez pri razvoju inovativnih izdelkov po metodi od znotraj navzven, izhajajoč iz funkcij in njihovih kombinacij za zadovoljevanje potreb posamičnega potrošnika na podlagi uravnoteženja interesov med oblikovalcem, uporabnikom, industrijo in družbo.

Timsko delo
Pridobljena znanja dajejo diplomantom sposobnost kooperativnega delovanja v skupini, tudi v mednarodnem okolju, s sposobnostjo kritične analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter njihovih posledic v okviru socialno kulturnega okolja. Poseben poudarke dajemo razvoju kompetenc as področja celostne obravnave življenjskega cikla izdelka.

Zaposlitvene možnosti
Poleg svoje temeljne usposobljenosti za izvajanje oblikovalskih nalog, bodo imeli dovolj široka teoretična znanja, da se bodo zlahka zaposlili na različnih področjih gospodarstva in negospodarstva. Diplomanti bodo imeli zelo dobre možnosti zaposlitve v vejah industrije, ki razvija nove tehnološko zahtevnejše in oblikovno ter tržno bolj atraktivne izdelke.